V roce 2015 jsem po dlouhém a vysilujícím boji dokončila disertační práci Proměna prostorového uspořádání bytu v období postsocialismu. V následujícím roce jsem ji na Fakultě architektury ČVUT úspěšně obhájila. Konec dobrý, všechno dobré…

Bibliografická citace

BOUMOVÁ, Irena. Proměna prostorového uspořádání bytu v období postsocialismu. Praha, 2015. 255 s. Disertační práce. České vysoké učení technické, Fakulta architektury.

Abstrakt

Disertační práce se zabývá proměnou bytů a jejich prostorového uspořádání v období postsocialismu, kdy v souvislosti s probíhajícími transformačními procesy dochází k radikálním změnám v oblasti bydlení. Hlavním cílem disertační práce bylo popsat a interpretovat hlavní rozdíly mezi panelovými byty vybudovanými v období socialismu a bytovými jednotkami realizovanými po roce 1989. Předmětem výzkumu se v první fázi staly renovace panelových domů navržené soudobými architekty, ve druhé fázi výzkumu pak pražské bytové jednotky umístěné v novostavbách bytových domů a publikované v odborných architektonických médiích. Pro prostorovou analýzu bytových jednotek byly zvoleny metody a techniky Space Syntax, přičemž získané prostorové charakteristiky byly v rámci analýzy dále porovnávány i s dalšími parametry provozního a funkčního řešení zkoumaných bytů, jejich polohou ve městě nebo cenou stavebního pozemku. Výsledky provedených analýz potvrdily převahu tradičních forem prostorového uspořádání se všemi obytnými místnosti přístupnými z jednoho hlavního tranzitního prostoru, zároveň ale ukázaly i vyšší heterogenitu prostorového uspořádání bytových jednotek postavených po roce 1989 související s výskytem nových forem prostorového uspořádání bytových jednotek tzv. genotypů. Pro nově identifikované genotypické formy byla charakteristická vyšší míra segregace soukromých a veřejných častí bytu, zároveň se ve zkoumaném vzorku soudobých bytů vyskytly i prostorové struktury, v nichž byl namísto tranzitních prostorů nejvíce integrovanou místností hlavní obytný prostor. Četnější výskyt nových genotypů na stavebních pozemcích spadajících do vyšších cenových kategorií ukazuje, že do výsledného prostorového uspořádání bytů realizovaných po roce 1989 na území hlavního města Prahy významným způsobem promlouvá i socio-prostorová diferenciace bytové výstavby a narůstající segmentace trhu bydlení v období postsocialismu. 

Klíčová slova

Bytová jednotka, Postsocialismus, Prostorové uspořádání, Space Syntax, Česká republika